EN

Privatumo politika

Įžanga

Duomenų valdytojas - UAB „SEVEN live“, kodas 126283485 , registracijos adresas Ozo g. 14, LT-08200, Vilnius (toliau – SEVEN Live arba Bendrovė). Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie naudojasi UAB „SEVEN Live“ paslaugomis, lankosi renginiuose, kuriuos aptarnauja SEVEN Live, arba lankosi interneto svetainėje www.sevenlive.lt, kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į darbo vietas.

Sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų subjektas – asmenys, kurie naudojasi SEVEN Live paslaugomis, lankosi interneto svetainėje www.sevenlive.lt, kandidatai, dalyvaujantys atrankose į darbo vietas, taip pat kiti asmenys, kurių duomenis Bendrovė tvarko kartu su bendrais duomenų valdytojais ir kiti asmenys, kurių asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje.

Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.

Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Bendrosios nuostatos

Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.

Naudodamasis Bendrovės paslaugomis, pirkdamas prekes, pateikdamas savo duomenis, siųsdamas CV, tęsdamas naršymą svetainėje, duomenų subjektas patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas.

Privatumo politika netaikoma, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis, pvz. perkant bilietus į renginius, naudojantis kitų bendrovių interneto svetainėmis. Rekomenduojame perskaityti kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

 

Asmens duomenų tvarkymo principai

Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, Bendrovės teisinių santykių su duomenų subjektu ar kitais asmenimis ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi svetainėje.

Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdyti sutartį; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl duomenų valdytojo ar trečios šalies teisėto intereso.

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų šaltiniai

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia, atsiunčia savo gyvenimo aprašymą (CV) arba kitu būdu kreipiasi į Bendrovę; bendrauja su Bendrove per socialinius tinklus; pildo anketas; patenka į patalpas, kuriose vyksta Bendrovės organizuojami renginiai, dalyvauja Bendrovės organizuojamuose renginiuose; iš kliento veiklos, Bendrovės asmens duomenų tvarkytojų, bendrų duomenų valdytojų, Bendrovės partnerių arba kitų išorinių šaltinių. Duomenys gali būti gaunami ir iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui įmonių interneto svetainių.

Duomenis gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia trumpąją žinutę, elektroninį laišką, užsisako paslaugas, apsilanko interneto svetainėje.

Asmuo neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, pavyzdžiui prekių pardavimas ar sąskaitos išrašymas, negalės būti suteiktos, jei asmens duomenis nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Bendrovė asmens duomenis tvarko šiais tikslais: renginių organizavimas; renginių viešinimas; rėmėjų paieška; paslaugų teikimas; santykių su klientais ir partneriais palaikymas; duomenų apie klientus ir partnerius atnaujinimas; buhalterinė apskaita; sąskaitų išrašymas; sutarčių administravimas ir vykdymas; užklausų administravimas; darbuotojų paieška; interneto svetainės lankomumo statistika ir statistikos analizė; praėjimo kontrolės paslaugų vykdymas; teisinių reikalavimų pateikimas, įvykdymas ir gynimas.

Duomenų subjektų grupės – asmenys, kurie naudojasi UAB „SEVEN Live“ paslaugomis, lankosi renginiuose, kuriuos aptarnauja SEVEN Live, arba lankosi interneto svetainėje www.sevenlive.lt, asmenys, kandidatai, dalyvaujantys atrankose į darbo vietas, verslo partneriai; darbuotojai; atlikėjai ir komandos nariai; renginių dalyviai; akredituoti žurnalistai; fotografai; rėmėjai; rangovai ir jų darbuotojai.

Gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant, – vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, asmens kodas, mobilaus telefono numeris, el. paštas adresas, parašas,  valstybinio automobilio numeris, individualios veiklos pažyma, mokesčių, kuriuos Bendrovė moka už trečiuosius asmenis (fizinius asmenis) suma, apgyvendinimo įstaiga ir apgyvendinimo data, IP adresas, svetainės naršymo istorija ir data ir kita informacija, reikalinga paslaugų teikimui, santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui, teisės aktuose Bendrovei nustatytų prievolių vykdymui.

Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos, teisėsaugos institucijos; auditoriai, teisės ir finansų konsultantai; trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą, organizuojančios renginius.

Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bendrovėje tikslu

Potencialūs Bendrovės darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Bendrovei pateikia šiuos asmens duomenis: CV, vardas, pavardė, kontaktai. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto metu žodžiu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Bendrovę kreipiasi elektroniniu paštu). Be to, potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą gali susipažinti šioje Privatumo politikoje.

Duomenų subjektų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Bendrovėje skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su potencialiu darbuotoju sudarymo tikslu.

Jeigu duomenų subjektas kandidatuoja į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas jam nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Bendrovės skelbiamą poziciją, duomenų subjekto duomenys sunaikinami.

Atrinkto potencialaus darbuotojo duomenys gali būti saugomi būsimų Bendrovės darbuotojų atrankų tikslu tik gavus jo sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui, susisiekdamas su Bendrove interneto svetainėje www.sevenlive.lt nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu.

Asmens duomenų saugojimo terminas

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.

Įprastai duomenys tvarkomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo arba santykių su klientais pabaigos.

Kandidatų pateikti duomenys, pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis nesudaroma ar, jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją Bendrovėje, gavus duomenų subjekto sutikimą, saugomi 1 (vienerius) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigia duomenų tvarkymo terminas tikslu (kai duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu), saugomi tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

Bendrovės svetainėje renginiai, kuriuose pateikti asmens duomenys, yra viešinami nuo informacijos paskelbimo apie renginį dienos iki renginio dienos įskaitant. Archyvinė informacija apie įvykusius renginius, kuriuose pateikti asmens duomenys gali būti pasiekiama Bendrovės svetainėje 5 metus po renginio dienos.

 

Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams

Veikdama kaip duomenų tvarkytojas Bendrovė duomenis teikia duomenų valdytojams. Kitais atvejais Bendrovė tvarkomų duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendri duomenų valdytojai

Bendrovė gali tvarkyti duomenis kaip atskiras duomenų valdytojas, tačiau asmens duomenis Bendrovė gali valdyti ir kartu su kitais duomenų valdytojais (t.y. bendrais duomenų valdytojai, kaip ši sąvoka suprantama Reglamento 26 straipsnyje). Tarp bendrų valdytojų sudaromas susitarimas, kuriuo bendri valdytojai skaidriu būdu nustato savo atitinkamą atsakomybę už pagal Reglamentą nustatytų prievolių vykdymą, apibrėžiamos atitinkamos faktinės bendrų valdytojų funkcijos bei santykiai duomenų subjektų atžvilgiu. Raštišku duomenų subjekto prašymu duomenų subjektui sudaroma galimybė susipažinti su informacija apie bendrus duomenų valdytojus bei esminėmis susitarimo tarp bendrų duomenų valdytojų nuostatomis. Duomenų subjektas gali naudotis savo teisėmis, nustatytomis Reglamente kiekvieno iš bendrų duomenų valdytojų atžvilgiu.

 

Duomenų tvarkytojai

Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Bendrovė kaip duomenų tvarkytojas

Bendrovei vykdant atlikėjų ir jų komandos narių, kitų įleidžiamų asmenų praėjimo kontrolę, Bendrovė gali veikti kaip Bendrovės klientų ar Bendrovės grupės įmonių asmens duomenų tvarkytojas. Tokiu atveju duomenų tvarkymo tikslus, pagrindus, apimtį, duomenų tvarkymo trukmę, duomenų kategorijas nustato duomenų valdytojai.

Kai Bendrovė teikia atlikėjų ir jų komandos narių, kitų įleidžiamų asmenų praėjimo kontrolės paslaugas renginiuose Bendrovė kaip duomenų tvarkytojas tvarko šiuos duomenis: vardas, pavardė, pareigos, automobilio numeris, duomenis apie neįgalumą, jei reikalingos specialios priemonės įleidžiamam asmeniui. Rekomenduojame kreiptis į renginio organizatorius, į kurį norite patekti, ar kuriame dalyvaujate kaip atlikėjas ar kitas asmuo, organizatorių, dėl informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą suteikimo prieš patenkant į renginius, praėjimą į kuriuos kontroliuoja Bendrovė.

Duomenų subjektų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

a) teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

b) teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

c) prašyti ištaisyti asmens duomenis  bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinęs su asmens duomenimis, duomenų subjektas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

d) teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinęs su savo asmens duomenimis, duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

e) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

f) nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

g) atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;

h) kreiptis į Bendrovę, įgyvendinant savo teisę „būti pamirštam“

i) teisę reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);

j) teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

k) kitas teises, nurodytas šioje privatumo politikoje ir Reglamente.

 

Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo. Bendrovė, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia atsakymą. Šį laikotarpį prireikus Bendrovė gali pratęsti, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, ir apie tai informuodama duomenų subjektą.

Prašymą pateikti galite šiais būdais: telefonu +37068505681, el. paštu: info@sevenlive.lt, atvykti į biurą adresu: Ozo g. 14 , Vilnius.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Bendrovė įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas.

Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti. Prieigą prie asmens duomenų turi Bendri valdytojai.

Bendrovės paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse

Šiuo metu Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyrą/-as socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook, Instagram. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone Facebook, Instagram (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės Facebook, Instagram paskyras (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Bendrovės įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojai Facebook/Instagram. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojų Facebook/Instagram privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.

Kaip Bendrovės Facebook/Instagram paskyros administratorius Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti Bendrovės paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Bendrovės, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemone Facebook/Instagram apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėje, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.

Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Bendrovės gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.

Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Instagram socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Instagram valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php ir čia http://instagram.com/legal/privacy/.

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia:

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Instagram naudojamus slapukus pateikta čia: https://www.facebook.com/policies/cookies/ https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig.

Slapukai

Siekiant pagerinti lankymąsi, naudojami slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas. Slapukai leidžia Bendrovei teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį). Jeigu Bendrovės svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Bendrovė naudoja šiuos slapukus:

(a) Absoliučiai būtini slapukai

Šie slapukai yra būtini tam, kad interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas klientui lankantis interneto svetainėje, o Bendrovei užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas Interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.

(b) Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai

Šie slapukai leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda Bendrovei pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

(c) Funkciniai slapukai

Šie slapukai yra naudojami klientams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia Bendrovei pateikti pagal klientų poreikius pritaikytą turinį, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Slapukas / Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Slapuko pobūdis

Naudojami duomenys

Papildoma informacija

sevenlive.lt slapukas / laravel_session

Vartotojo sesijos ID

Įeinant į puslapį

Iki to momento, kol uždaroma naršyklė

būtinas

Atsitiktinai sugeneruotas skaičius

Slapukas, naudojamas puslapio funkcionalumui užtikrinti ir vartotojo naršymo sesijai palaikyti (pvz., grįžimas atgal į paskutinę sąrašo vietą)

sevenlive.lt slapukas / XSRF-TOKEN

Naršymo patirties gerinimas ir naudojama apsaugoti svetainę nuo kenkėjiškų robotų

Apsilankius svetainėje

Iki to momento, kol uždaroma naršyklė

būtinas

Atsitiktinai sugeneruotas skaičius

Slapukas pergeneruojamas kiekvienos užklausos metu. Šis slapukas yra naudojamas saugumo atžvilgiu kai naudotojas pateikia užklausą serveriui. Slapuko pagalba serveris nustato ar naudotojas išsiuntė užklausą iš svetainės ar iš išorinio skripto.

sevenlive-cookies slapukas

Leidžia identifikuoti ar vartotojas sutinka su privatumo politika ir renkamais slapukais

Paspaudus sutinku su privatumo taisyklėmis

365 dienos

būtinas

accepted

 

Kita slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti lankytojų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Bendrovė nenaudoja šios rūšies slapukų, tačiau atkreipia lankytojų dėmesį, kad kai kurie Bendrovės partneriai gali naudoti šios rūšies slapukus, todėl lankytojas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Bendrovės partnerį. 

Įrankis

Slapuko aprašymas

Slapuko pobūdis

Daugiau informacijos

Google Analytics

Naudojama informacija apie lankytojų elgesį svetainėje, marketingo kampanijų efektyvumą bei lankytojų techniniai įrenginių duomenys. Rezultatas statistinis, neidentifikuojantis asmeninių lankytojų detalių.

Analitinis

https://policies.google.com/technologies/cookies

Google Maps

Tinklalapio „Google Maps“ slapukai. Naudojami „Google Maps“ žemėlapiams atvaizduoti Interneto tinklalapyje.

Analitinis / Funkcinis

https://policies.google.com/technologies/cookies

 

Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Statistika

Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose JAV.

Kitos nuostatos

Pateikdami savo duomenis, Jūs išreiškiate savo valią, kad Bendrovė gali kreiptis į Jus dėl Jūsų užklausos.

Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bendrovė gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje www.sevenlive.lt. Paskutinį kartą atnaujinta 2018-10-12.